Nghiệm thu công trình xây dựng

Công trình xây dựng phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 4 Điều 123 Luật Xây dựng.

NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

* Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

* Công trình xây dựng phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 4 Điều 123 Luật Xây dựng.

Sở Xây dựng kiểm tra các loại công trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở theo quy định tại Khoản 4 Điều 51 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền thực hiện kiểm tra đối với một số công trình cấp III, IV thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành cho phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình, hạng mục công trình có loại và cấp khác nhau thì cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra là cơ quan có trách nhiệm thực hiện kiểm tra đối với công trình, hạng mục công trình có cấp cao nhất của dự án đầu tư xây dựng công trình.

* Nội dung kiểm tra: bao gồm kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trong khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình theo quy định.

* Trình tự kiểm tra:

- Sau khi nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân, Sở Xây dựng thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng công trình chậm nhất sau 7 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra.

- Tối thiểu trước 15 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, hoặc trước 10 ngày đối với các công trình còn lại so với ngày chủ đầu tư dự kiếm tổ chức nghiệm thu theo quy định; chủ đầu tư phải gửi văn bản đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng với Sở Xây dựng.

- Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong thời hạn 15 ngày đối với công trình cấp đặ biệt, cấp I hoặc 10 ngày đối với công trình còn lại kể từ khi kết thúc kiểm tra.

- Trong quá trình kiểm tra, Sở Xây dựng có thẩm quyền yêu cầu chủ đầu tư và các bên có liên quan giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có) và thực hiện thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục hoặc toàn bộ công trình theo quy định; trong trường hợp này thì thời hạn ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của Sở Xây dựng được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.

- Sở Xây dựng có thẩm quyền được mời các tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra.

HÃY GỌI TƯ VẤN, BÁO GIÁ:

0903 848 641 (KS. HƯNG)

Bài viết liên quan

CTY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG Xuyên Trường

Website: xinphepxaydung.info

ĐC: 249/32 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM

CALL: 0903.848.641
ZALO: 0903.848.641